Disclaimer

Emigreermagazine.nl, eigenaar van deze site, betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van de informatie op deze site, maar kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Mijnuitvaartmagazine.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze website.

Alle rechten op de inhoud van deze internetsite berusten bij Emigreermagazine.nl

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Emigreermagazine.nl, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Emigreermagazine.nl

Gebruiker mag de inhoud van deze website slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit deze website op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.

Leveringsvoorwaarden aangaande adverteren worden eventueel op verzoek toegestuurd.